Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Spółka z o.o. informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach decyzja znak: SE Ia-4261 / 346 / 18 z dnia 13.09.2018 r. stwierdził brak przydatności wody z wodociągu Dębska Wola do spożycia przez ludzi. W wyniku przeprowadzonych przez PPIS w Kielcach badań jakości wody stwierdzone zostało zanieczyszczenie mikrobiologiczne pobranej próbki wody.

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach zakazuje się spożywania wody dostarczanej z wodociągu Dębska Wola dla odbiorców z miejscowości: Chałupki, Chmielowice, Dębska Wola, Drochów Dolny, Drochów Górny, Kawczyn, Obice, Zbrza oraz Lisów ul. Wygwizdów – do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania, stwierdzających przydatność wody do spożycia. Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków.

Możliwe jest jedynie wykorzystywanie tej wody do celów sanitarnych tj.: WC. Do spożycia należy używać wodę dostarczaną przez administratora wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych. W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez administratora wodociągu ze zbiorników i cystern woda do celów jak wyżej może być używana po jej uprzednim przegotowaniu. Woda do celów spożywczych dostarczana będzie mieszkańcom specjalnymi zbiornikami i w pięciolitrowych pojemnikach. W celu poprawy jakości wody sieć wodociągowa zostanie poddana okresowemu płukaniu i chlorowaniu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 41 31 14 928 lub 606 306 740.

Zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi


Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach