Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal funkcjonujący pod domeną ckinfo.pl, dostępny pod adresem ckinfo.pl, jest prowadzony przez CKinfo sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000675754, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł. Siedziba ul. Polna 1a, 26-026, Morawica, świętokrzyskie, Polska. Redaktor naczelny: Agnieszka Olech
 2. W ramach portalu użytkownik może przeglądać jego zasoby
 3. Jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki budżetowe mogą zamieszczać treści na portalu.
 4. Korzystanie z portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

 

II. DEFINICJE

 1. Portal– serwis internetowy prowadzony przez prowadzącego portal, działający pod domeną ckinfo.pl, dostępny pod adresem ckinfo.pl.
 2. Prowadzący portal CKinfo sp. z o.o.
 3. Użytkownik– każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, a także samorządowa jednostka budżetowa. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
 4. Regulamin– niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

 

III. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania portalu, w tym w szczególności:
  1. ogólne zasady korzystania z portalu,
  2. prawa i obowiązki użytkowników,
  3. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności prowadzącego portal.
 2. Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej portalu pod adresem ckinfo.pl/regulamin,

 

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu przez użytkownika są następujące:
 2. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w system operacyjny umożliwiający korzystanie z sieci oraz
 3. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies,

 

V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników portalu, należą do prowadzącego portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z portalu przez użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy portalu bez zgody prowadzącego portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym regulaminie, prowadzący portal zastrzega, że bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU I ZAMIESZCZANIA TREŚCI

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania ze stron internetowych.
 2. Użytkownicy będący jednostkami samorządu terytorialnego i samorządowymi jednostkami budżetowymi mają prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania treści na portalu. Zamieszczanie treści na portalu możliwe jest po uprzednim zalogowaniu.
 3. Prowadzący portal może zezwolić na zamieszczanie treści także innym użytkownikom.
 4. Treść publikowana jest na stronie po akceptacji przez administratora działającego w imieniu prowadzącego portal.
 5. Zabrania się w szczególności:
 1. zamieszczania treści sprzecznych z prawem,
 2. zamieszczania treści uznanych powszechnie za naganne moralnie,
 3. obrażania innych uczestników,
 4. używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne,
 5. nawoływania do wszelkiej nienawiści (m.in. rasowej, wyznaniowej, etnicznej),
 6. propagowania przemocy,
 7. naruszania zasad ogólnie przyjętej etykiety,
 8. rejestracji i funkcjonowania na portalu pod więcej niż jedną nazwą,
 9. umieszczania przez uczestników wszelkich informacji reklamowych,
 10. umieszczania wiadomości niezgodnych z tematyką portalu
 11. umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,
 12. używania środków, mechanizmów lub programów które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu strony, używania narzędzi, których efektem działania byłoby nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera.
 1. Opublikowanie treści z naruszeniem postanowień 3 regulaminu powoduje jej usunięcie  przez moderatora lub skreślenie z listy użytkowników. W przypadku złamania prawa przez użytkownika administrator powiadamia odpowiednie organy ścigania.
 2. Użytkownicy publikują treści wyłącznie na własną odpowiedzialność, a prowadzący portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na portalu
 3. Użytkownik zamieszczając treść na portalu przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez moderatora zamieszczonych przez niego treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze jej usunięcia ze względu na naruszenie postanowień regulaminu lub ze względu na uzyskanie przez administratora portalu wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze zamieszczonej treści.
 4. Prawo do zamieszczania zdjęć na portalu mają tylko administratorzy i moderatorzy działający w imieniu prowadzącego portal.
 5. Każdorazowo zamieszczona treść będzie zawierała dane podmiotu który jest jej autorem
 6. Prowadzący portal nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego przez użytkowników zamieszczających treści na portalu

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PORTAL

 1. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z internetu lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Prowadzący portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących portal, o czym poinformuje użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Prowadzący portal zwraca niniejszym uwagę, iż na stronach internetowych portalu i za jego pośrednictwem możliwe jest uzyskanie dostępu do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Prowadzący portal zobowiązuje się do oznaczania takich treści w odpowiedni sposób, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach uregulowanych na podstawie umów zawartych miedzy prowadzącym portal a użytkownikami postanowienia niniejszego regulaminu maja zastosowanie o tyle o ile dają się pogodzić z tymi umowami
 2. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy kontakt@ckinfo.pl
 5. Prowadzący portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.