W związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Chęciny, zgodnie z Monitoringiem Suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB, adres: www.susza.iung.pulawy.pl), Urząd Gminy Chęciny informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać do tutejszego Urzędu wnioski o szacowanie strat w gospodarstwach wraz z wymaganymi załącznikami – celem oszacowania wielkości szkód.

Wnioski należy składać w terminie od 09.08.2019 r. do 20.08.2019 r. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć:
–    kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na bieżący rok (składane wnioski muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na rok 2019).
–    w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich, kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
–    zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.


Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód spowodowanych przez suszę, można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza.

Według Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Chęciny zagrożone suszą są następujące uprawy:

  • dla gleb kategorii I – gleby bardzo lekkie  (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty): zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe,
  • dla gleb kategorii II – gleby lekkie (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) dla następujących upraw: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Oszacowanie strat musi być przeprowadzone przed zebraniem plonu. Uprawy zebrane
z pola nie podlegają szacowaniu.

We wniosku w pozycji szkody powstałe w uprawach rolnych należy wpisać rodzaj uprawy (każde pole uprawowe danej rośliny, w której wystąpiły szkody należy wpisać jako oddzielną pozycję), powierzchnię strat.

Należy również wpisywać uprawy, w których nie wystąpiły straty podając powierzchnię całkowitą każdej uprawy.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu (pok. nr 113) lub pod nr tel.  41/ 315 – 31 – 27.

Wnioski wraz załącznikami o wyszacowanie strat spowodowanych przez suszę można pobrać
w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach lub na stronie internetowej.

 

Wniosek + załączniki do pobrania TUTAJ