Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia uniwersalnego i zawodowego to główny cel realizowanego przez powiat kielecki nowego projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Projekt zakłada ciekawe formy wsparcia dążące do doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez powiat. Grupę docelową objęto 146 uczniów i 55 nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu z czterech placówek edukacyjnych należących do powiatu kieleckiego, czyli Powiatowych Zespołów Szkół w: Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie oraz Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu – mówi starosta kielecki, Mirosław Gębski, który w piątek, 8 listopada wspólnie w wicestarostą Tomaszem Plebanem podpisali się pod projektem.

Wartość projektu wynosi 2 mln 834 tys. zł. (w tym dofinansowanie: 2 629 412,00 PLN).  Czas jego realizacji od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem 201 osób.

– Beneficjentem tego projektu jest powiat kielecki, ale warto dodać, że naszym partnerem w projekcie jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – dodaje wicestarosta Tomasz Pleban. – Z tych pieniędzy będziemy także doposażać szkoły i placówki w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.


Uczestnikami projektu będą nauczyciele, w tym nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z czterech szkół i placówek prowadzonych przez powiat kielecki – Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

Projekt skierowany jest do uczniów i wychowanków kształcących się w zawodach: technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz  technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista technik budownictwa oraz kierowca mechanik w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie, kucharz w Branżowej Szkole I Stopnia w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

Nauczyciele będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez kursy doskonalące w zakresie praktycznych aspektów nauczanych przedmiotów zawodowych, a także mają szanse na dodatkowe dokształcenie poprzez studia podyplomowe.

A uczniowie, dzięki uczestnictwu w kursach w ramach projektu, będą mogli nabyć dodatkowe uprawnienia i umiejętności, poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych; kursach i szkoleniach  specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe; w kurach zwiększających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne; organizację miesięcznych staży realizowanych u Pracodawcy.

Galeria