Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej w ramach realizacji projektu pt. „Promocja gminy Morawica poprzez nakręcenie filmów i wydanie mapy” dofinansowanego  przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”, a także Miasto i Gminę Morawica wykonało aktualizację i wydruk mapy turystycznej gminy, a także zleciło nakręcenie filmów promujących Miasto i Gminę Morawica.

Aktualizacja mapy turystycznej odzwierciedla między innymi ukształtowanie terenu Miasta i Gminy Morawica oraz lokalizację poszczególnych miejscowości w gminie (z ulicami i drogami dojazdowymi). W wydanej publikacj przedstawione zostały również walory turystyczne, przyrodnicze w gminie Morawica. Wykonane w ramach projektu mapy dostępne będą także w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy Morawica.

Oprócz map turystycznych w ramach realizacji zadania zlecone zostało wykonanie dwóch filmów promujących Miasto i Gminę Morawica prezentujących atrakcje przyrodnicze, podmioty gospodarcze, walory kulturowe, twórczość ludową, gospodarstwa agroturystyczne, wydarzenia kulturalne, zabytki i kościoły, prezentacje zespołów folklorystycznych, drużyn sportowych itp. Wykonane filmy udostępnione zostaną na stronie gminy Morawica, Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”, Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy.

Projekt pt. „Promocja gminy Morawica poprzez nakręcenie filmów i wydanie mapy” dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Perły Czarnej Nidy”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

Obraz na stronie Obraz na stronie       Obraz na stronie      Obraz na stronie    Obraz na stronie

Galeria