Wykonany przez dr Jerzego Michtę z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach projekt herbu Gminy i Miasta Chęciny został dostosowany do wymogów poprawności historycznej i heraldycznej. Pozytywnie zaopiniowała go Komisja Heraldyczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także radni Rady Miejskiej w Chęcinach, którzy już oficjalnie przyjęli herb uchwałą. Nowy herb Chęcin nawiązuje do okresu staropolskiego, zachowanego na pieczęci miasta powstałej najprawdopodobniej w II połowie XVI wieku, a zachowanej na dokumentach z XVII wieku.

Nowy projekt herbu został zaprojektowany przez znawcę heraldyki dr Jerzego Michtę z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wszystko zgodnie z zasadami poprawności historycznej i heraldycznej. Zgodziła się z tym także Komisja Heraldyczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która pozytywnie zaopiniowała herb Gminy Chęciny, przedstawiający w polu czerwonym mur srebrny (biały) z trzema takimiż wieżami, z których środkowa wyższa, z otwartymi podwojami i broną podniesioną złotą (żółtą), z oknami pojedynczymi w wieżach i okuciami podwoi czarnymi. Taki wizerunek ma swoje silne podłoże historyczne. Dzięki najnowszym ustaleniom Henryka Seroki (Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2002, s. 143) herb z trzema wieżami pojawił się na pieczęciach miasta Chęcin już w drugiej połowie XVI wieku. Podobny wizerunek prezentuje pieczęć radziecka z 1723 roku (Miasta polskie w Tysiącleciu, t. 1, Wrocław 1965, s. 71), która stała się inspiracją dla pomysłu stworzenia nowego herbu. – Nie jest to zatem projekt pozbawiony bazy źródłowej, a co więcej nawiązujący do jednej z najstarszych pieczęci, co tym bardziej podkreśla jego wartość – tłumaczy burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Obecny wizerunek herbu nawiązuje do dziejów regionu chęcińskiego, ponieważ powstanie miasta było i jest związane do dnia dzisiejszego z górnictwem i hutnictwem w tym regionie i dziejami Zamku. Nowy projekt herbu Gminy i Miasta Chęciny nawiązuje do herbu Chęcin z okresu staropolskiego, zachowanego na pieczęci miasta powstałej najprawdopodobniej w II połowie XVI wieku, a także na dokumentach z XVII wieku. Przyjęcie herbu według nowego wzoru zmieni dotychczasowy wzór herbu Chęcin oparty na pieczęciach Rady Miejskiej w Chęcinach z dwiema basztami i galerią między nimi. – W chwili obecnej faktycznie powszechnie są używane zamiennie dwa różne herby, jeden z tarczą zaokrągloną, a drugi ze spiczastą. Nie jest to uregulowane w żaden formalny sposób. Stąd uznaliśmy, że konieczne jest uregulowanie kwestii herbu zgodnie z wszelkimi zasadami Komisji Heraldycznej – mówi burmistrz, Robert Jaworski. – Podejmując działania związane z ustanowieniem herbu Gminy i Miasta Chęciny sięgnęliśmy do historii, do ważnych kart z naszej gminnej przeszłości. Herb to najważniejszy, a zarazem, najbardziej zaszczytny symbol naszej terytorialnej wspólnoty – dodaje burmistrz.

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej integrującym obiektem symbolicznym Gminy Chęciny jest Zamek Królewski w Chęcinach. Poza kwestiami formalnymi, zmiana herbu jest zatem logiczna i w tej kwestii, a także odpowiada lokalnym potrzebom. Przedstawiony wizerunek ikonograficzny Zamku w nowym herbie Gminy i Miasta Chęciny jest współczesną jego syntezą opracowaną na potrzeby heraldyki samorządowej Polski. Również obecnie szczególne znaczenie Zamku dla Gminy i Miasta Chęciny podkreślone zostało w związku z realizacją badań archeologiczno-historycznych przeprowadzonych w latach 2013-2014, w ramach realizacji zadania rewitalizacji Zamku Królewskiego w Chęcinach. W ich wyniku odkryto nieznane elementy zabudowy na Zamku górnym i dolnym, które pozwoliły ustalić wiele nowych faktów na temat początku powstania Zamku i kolejnych faz budowy. – Silne przywiązanie do historii, wynikające z utożsamiania się mieszkańców gminy z charakterystycznym obiektem zabytkowym, jest niezwykle cenne. Należy zatem stale podkreślać i wzmacniać tę więź – mówi burmistrz, Robert Jaworski, dodając, że obecny herb miasta nie kojarzy się z wizerunkiem zamku, lecz bardziej przypomina bramę miejską, wieńczącą wjazd do miasta. –  Źródła z epoki średniowiecza i nowożytności nie wspominają o istnieniu murów miejskich, podobnie nie spotyka się informacji dotyczących okazałych bram czy łuków. Zatem zmiana herbu jest całkowicie logiczna. W nowej wersji będzie o wiele łatwiej przemawiać nie tylko do świadomości mieszkańców, ale i tak licznie odwiedzających nas turystów – podkreśla burmistrz, Robert Jaworski.


Warto zaznaczyć, że prezentowany i opracowany herb to ikonograficzne wyobrażenie Zamku, które łączy miasto Chęciny, wszystkie sołectwa i parafie ponad ich podziałami historycznymi i administracyjnymi, a zarazem stanowi symbol Gminy i Miasta, jako godło je reprezentujące. Po raz pierwszy herb Chęcin został zaprojektowany zgodnie z zasadami heraldyki i oficjalnie przyjęty przez radnych uchwałą podczas posiedzenia sesji odbywającego się 29 października.