Zarząd OSP Brzezinki uzyskał absolutorium za 2017 rok. W zebraniu przewodniczył pan Marian Zarzycki, który przedstawił sprawozdania finansowe komisji rewizyjnej i sprawozdanie z działalności OSP za 2017 rok. Określił też plan działalności i plan finansowy jednostki na rok bieżący. 

Obecny podczas spotkania Wójt Gminy Masłów, Tomasz Lato, szeroko wypowiedział się w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony PPOŻ na przestrzeni kilku ostatnich lat, mówił też o planach na przyszłość. Przedstawił osiągnięcia w zakresie poprawy wyposażenia jednostek OSP, w szczególności zakup w 2017 r. samochodu Mercedes dla OSP Brzezinki, który został pokryty ze środków budżetu gminy Masłów.

Brygadier Mariusz Góra, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, podziękował za współpracę pomiędzy gminą a Komendą w zakresie ochrony PPOŻ, a także przedstawił programy profilaktyczne kierowane do samorządów, które mają na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców. Odczytał także list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Andrzej Januchta, prezes OSP Brzezinki, wskazał na potrzeby finansowe i sprzętowe jednostki. Zaznaczył też, że w roku bieżącym przypada 65-lecie jednostki w Brzezinkach i w związku z tym w lipcu zaplanowano obchody rocznicy.

Prezes gminnego związku OSP, Piotr Zegadło oraz komendant gminny OSP, Sylwester Dudzik, podziękowali strażakom z jednostki w Brzezinkach za zaangażowanie i życzyli dalszych owocnych działań.

Dyrektor SP w Brzezinkach, Zbigniew Długosz, wskazał na dobrą współpracę pomiędzy szkołą a jednostką OSP i podziękował druhom.

Podczas zebrania udzielono absolutorium zarządowi OSP Brzezinki. Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia nowo zakupionego samochodu pożarniczego.

Galeria