Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Obszar C, Zadanie 1.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które spełniają następujące kryteria: znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób od 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w załączniku do uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 roku „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2019 roku” znajdujące się na stronie www.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach www.pcpr.powiat.kielce.pl.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (zakładka Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie tut. Centrum ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce.


Szczegółowe informacje można uzyskać: w pokojach. 38, 39, poziom 0, lub pod numerem tel. 41 200 17 02, 41 200 17 04,