Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce został wybrany na przewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.

W maju tego roku odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Białe Ługi”, podczas którego wybrano przewodniczącego Rady LGD. Został nim Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński. – Celem Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności lokalnych społeczności, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania, udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LGD, czy promocja obszarów wiejskich. Z mojej strony mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby te cele były sprawnie i efektywnie realizowane – zapowiedział burmistrz Dariusz Meresiński.

LGD „Białe Ługi” to organizacja zrzeszająca partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Jej obszar obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin: Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica oraz Staszów, Szydłów, Raków i Bogoria.

W skład struktury wchodzą członkowie oraz władze, którymi są Walne Zebranie Członków, Zarząd LGD, Rada LGD oraz Komisja Rewizyjna. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków LGD. Zarząd natomiast kieruje całokształtem działalności LGD. W jego skład wchodzi siedmiu członków, dwie osoby z sektora publicznego, dwie z sektora gospodarczego i trzy osoby z sektora społecznego.


W strukturach organizacji znajduje się również Rada LGD. Jest ona organem decyzyjnym, do kompetencji którego należy wybór operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwoty wsparcia. W skład Rady wchodzi czternaście osób, w tym cztery z sektora publicznego, pięć z sektora gospodarczego i pięć z sektora społecznego, w tym jeden mieszkaniec.

Agnieszka Olech