– Liczę na dobra współpracę – powiedział starosta Mirosław Gębski podczas inauguracyjnego posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 – 2022.

W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 – 2022. Rade tworzy dwanaście osób – sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sześciu – samorządu powiatu kieleckiego. Została powołana na trzyletnią kadencję, a jej członkowie działają w niej społecznie.

Starosta kielecki – Mirosław Gębski wręczył członkom powołania do udziału w pracach Rady kadencji 2019 – 2022.  – Nowo powstała Rada składa się z doświadczonych i ambitnych osób. Liczę na to, że będziecie Państwo działać prężnie i sprawnie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych – powiedział starosta, wręczając nominacje. Starosta zadeklarował pomoc we wszystkich ważnych sprawach.

O pomysłach na pracę Rady opowiadał Tomasz Pleban, wicestarosta kielecki. – Mam nadzieję, że Rada będzie inicjatorem wielu ciekawych i innowacyjnych projektów, które wpłyną na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w powiecie.


Wicestarosta zapoznał także skład Rady z regulaminem pracy Rady. – Powiatowa Rada działa w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011 roku. Rada jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym powiatu kieleckiego w zakresie działalności pożytku publicznego – powiedział.

Stanisław Furmanek, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej kieleckiego starostwa podczas posiedzenia opowiadał o dobrych praktykach wypracowanych od 2011 roku.

Podczas posiedzenia wybrano także prezydium Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jej przewodniczącym został Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu, zaś jego zastępcą Mariusz Brelski – reprezentujący Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Lokalnych „Skała”. Sekretarzem Rady została Magdalena Miazga ze Stowarzyszenia Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich.

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego: Alina Buczyńska – Stowarzyszenie „Wincentowianie”, Barbara Kolus – Stowarzyszenie Quo Vadis, Magdalena Miazga – Stowarzyszenie Miłośników Siekierna i Gór Świętokrzyskich, Marzanna Moćko – Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Mariusz Brelski – Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Lokalnych „Skała”, Zdzisław Dudzic – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka.

Przedstawiciele Samorządu Powiatu w Kielcach: członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach: wicestarosta Tomasz Pleban, członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk, radni powiatowi: Tomasz Gruszczyński i Krzysztof Soboń, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kielcach: Ewa Kiniorska, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kielcach, Stanisław Furmanek – naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach jest to organem konsultacyjnym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności pożytku publicznego. Do głównych zadań Rady należy konsultowanie aktów prawa miejscowego oraz opiniowanie uchwał dotyczących zadań publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego czy w sprawach zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów Strategii Rozwoju Powiatu, współpraca przy przygotowywaniu projektu długofalowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz projektów Rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Galeria