O zadaniach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozmawiano podczas obrad komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Obradom przewodniczyła radna powiatowa Małgorzata Popiel, a uczestniczyli w niej członkowie komisji oraz Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach, skarbnik powiatu Maria Klusek oraz Anna Florczyk-Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach i Stanisław Marek Krak, kierownik Powiatowego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Radni omówili projekty uchwał na zbliżającą się sesję, w tym uchwały dotyczące tematyki komisji tj. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2019 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjęcia „Sprawozdania z realizacji zadań w 2018 r. przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych” i zatwierdzenia regulaminów rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej Powiatu Kieleckiego.

Anna Florczyk Bielna omówiła zadania, na które będą przeznaczone pieniądze w ramach rehabilitacji społecznej. Są to m.in. uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych dla około 120 osób niepełnosprawnych w tym 50 dzieci i młodzieży i 70 osob dorosłych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i pomocnicze dla około 350 osób czy działalność Warsztratów Terapii Zajęciowej.


W ramach rehabilitacji zawodowej planuje się m.in. przyznanie środków na podjęcie działalności Gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkłady do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych. Na zadania w dwóch obszarach PFRON przeznaczył prawie ponad 5 mln 300 tys. zł.

– Cieszę się, że PFRON ma środki i cieszę się, że możemy angażować je w te wrażliwe sfery życia. Mamy nadzieję, że pojawią się kolejne środki, które zagospodarujemy tak by jak najlepiej spełnić potrzeby osób niepełnosprawnych – mówił Stefan Bąk.

Radni dopytywali także o zmiany w regulaminach społecznych zakładów opieki zdrowotnej Powiatu Kieleckiego. – Wynikają one ze zmiany kadencji z czteroletniej na pięcioletnią oraz ze zmian składu rad w nowej kadencji – wyjaśnił cżłonek Zarządu Powiatu.

Skarbnik Maria Klusek przedstawiła radnym zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie powiatu. Radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.