Podsumowanie pierwszego półrocza 2019 roku i planowane inwestycje były tematem spotkania dyrektorów powiatowych placówek medycznych, które odbyło się w piątek, 19 sierpnia w naszym urzędzie.

W naradzie uczestniczyli członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Stefan Bąk oraz dyrektorzy powiatowych jednostek służby zdrowia – Jolanta Rybczyk ze Szpitala Powiatowego w Chmielniku,Rafał Szpak ze Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach i Jarosław Wrzoskiewicz z Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, a także naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Stanisław Furmanek.

Dyrektorzy podsumowali sytuację finansową placówek w pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. oraz przedstawili informacje o przebiegu wykonania planu finansowego. Omówili także plany działania jednostek na kolejne półrocze.

Zostały zreferowane także informacje dotyczące programów realizowanych ze środków UE. Wszystkie jednostki służby zdrowia, prowadzone przez samorząd powiatu, realizują projekt partnerski pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Głównym celem realizowanego projektu jest wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, co usprawni zarządzanie oraz podniesie jakość procesów leczniczych.


Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka mówił o złożeniu wniosku pn.: „Modernizacja Zespołu Porodowego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach” w ramach RPOWŚ 2014–2020. Szacowany koszt inwestycji to ok. 5 mln zł.

Szpital Powiatowy w Chmielniku będzie realizował projekt pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowegow Chmielniku”. Na to zadanie została podpisana pre-umowa w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPOWŚ na lata 2014-2020. Koszt całkowity inwestycji wynosi 5 mln 028 tys. 985,41 zł, w tym z budżetu powiatu 289 767 zł.

Galeria