Rusza kolejna edycja Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2019/2020.

Zapraszamy do udziału w następujących konkursach: „Zabawka z surowców wtórnych” – konkurs plastyczny adresowany do dzieci w wieku 5 i 6 lat, uczniów klas „0” oraz klas I – III ze szkół podstawowych z terenu powiatu kieleckiego. Poprzez konkurs chcemy podnieść świadomość ekologiczną dzieci, promować zachowania mające na celu ochronę przyrody i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nią, jak również zwrócić uwagę na potrzebę segregacji odpadów i możliwość ich powtórnego wykorzystania – recykling. Podczas konkursu dzieci powinny poznać różne rodzaje opakowań i czas ich rozkładu, dowiedzieć się dlaczego codzienna segregacja śmieci jest tak ważna, po co pojemniki mają różne kolory i co ma się znajdować w każdym z nich oraz w jaki sposób można wykorzystywać odpady. Efektem końcowym będzie wykonanie (praca grupowa), zabawki z surowców wtórnych: plastikowych opakowań, folii, makulatury, puszek, kapsli, kartonów, skrawków materiałów itp. Zabawka może być zrobiona dowolnie wybraną techniką plastyczną i artystyczną, jednak jej wymiary przestrzenne nie mogą przekroczyć wielkości: 80 cm x 80 cx 80 cm. „Segreguj razem z nami – butelki typu PET oraz papier” -konkurs kierowany do uczniów ze szkół podstawowych (klasy I-VIII), którzy tradycyjnie będą zbierać odpady pochodzenia komunalnego – papier i butelki typu PET. Celem konkursu jest dalsze kształtowanie właściwych nawyków proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń, włączenie się dzieci, młodzieży i dorosłych do działań zmierzających do zmniejszenia ilości odpadów oraz ich właściwego zagospodarowania, jak również uświadomienie, że nie najważniejsza jest ilość zebranych surowców, ale ciągła systematyczna ich zbiórka. Każdy uczestnik konkursu, w zależności od ilości zebranych odpadów, otrzyma przydział zeszytów z okładką promującą zbiórkę surowców wtórnych – planowane jest wydrukowanie 8000 sztuk zeszytów. „Przyroda powiatu kieleckiego zimą i wiosną w obiektywie”– uczestnikami konkursu fotograficznego będą uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII, ponadpodstawowych oraz powiatowych młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu powiatu kieleckiego. Ponieważ ochrona przyrody to ochrona wszystkich jej elementów – zarówno tych rzadkich jak i pospolitych, a także ochrona krajobrazu i zieleni miejskiej, zadaniem konkursu jest zmobilizowanie uczniów do jeszcze bardziej aktywnego działania w celu zachowania piękna otaczającej nas przyrody i krajobrazu oraz do aktywności turystycznej i sportowej na terenie powiatu kieleckiego, związanej z bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Chcemy, aby uczestnicy konkursu w najbliższym otoczeniu/regionie, poznali świat roślin, zwierząt, walory krajobrazowe, wartości historyczne i kulturowe, a tym samym pogłębili swoją wiedzę o powiecie kieleckim. Ważną ideą konkursu jest również rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych i wyzwolenie chęci działania na rzecz ochrony środowiska. Na konkurs można nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia – odbitki lub wydruki na papierze fotograficznym w formacie 210 mm x 297 mm (A4) i większych.

Zakładany koszt realizacji XVI edycji Programu edukacji ekologicznej to ok. 28 450,00 zł. Program realizowany będzie ze środków budżetu powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz konkursów, dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach www.powiat.kielce.pl w zakładce: Dla Klienta/ Ekologia/ Konkursy ekologiczne/XVI edycja