Gospodarowanie w lasach prywatnych jest prowadzone przez właścicieli według Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) lub decyzji Starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te, określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie.

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje Starosta przy pomocy własnych służb. Teren powiatu kieleckiego podzielony został gminami na 5 obrębów. Obręby obsługiwane są przez pracowników starostwa ds. leśnictwa. Do ich obowiązków należy m.in. cechowanie i legalizacja pozyskanego drewna, doradztwo w zakresie pielęgnowania i ochrony lasu oraz racjonalnego użytkowania lasu.

Podstawą do pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa są Uproszczone Plany Urządzenia Lasu (UPUL) lub decyzja Starosty bądź osoby przez niego upoważnionej wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. W przypadku lasów nieobjętych Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu należy złożyć wniosek o wydanie decyzji i dopiero po jej uzyskaniu i uprawomocnieniu można przystąpić do wycinki.

Nieuzyskanie Świadectwa Legalności Pochodzenia Drewna, a tym samym ścinka niezgodna z UPUL zagrożone są karą grzywny i przepadkiem drewna. Legalizacji dokonuje właściwy specjalista ds. lasów nadzorowanych na pisemne zgłoszenie właściciela lasu. Pamiętajmy, że drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu!


Właściciele lasów, którzy chcą zapoznać się z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu mogą to zrobić w dwóch miejscach. Egzemplarze dokumentu są dostępne w urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach oraz w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Chcących uzyskać informacje lub poradę w zakresie gospodarki leśnej zachęcamy do kontaktu z pracownikiem starostwa – inspektorem ds. nadzoru nad lasami niepaństwowymi Dariuszem Cieślikiem, tel. 693-539-239, e-mail: cieslik.d@powiat.kielce.pl

opracowanie Mateusz Fąfara