Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że w okresie od dnia 02.01.2020 roku do dnia 28.02.2020 roku będzie można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w „Programie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny”.

Zakres zadania obejmuje odbiór składowanego na posesji azbestu, transport i jego utylizację, natomiast nie obejmuje demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłat do nowego pokrycia dachowego.


Wnioski można pobrać w pokoju numer 113 w tutejszym Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce azbest.

Kompletne wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, lub przesłać pocztą na adres: Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny.

Wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, będą rozpatrywane wyłącznie
w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do skorzystania z dofinansowania.

 

UWAGA:

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja usługi uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej przez Gminę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój  numer 113 lub pod numerem telefonu 41 31 53 113.