Urząd Gminy i Miasta Chęciny informuje, że w dniach od 01 sierpnia 2019 roku do 02 września 2019 roku w Referacie Finansowym ds. podatków i opłat – pokój nr 117 będą przyjmowane wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Producenci rolni, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego do burmistrza, (prezydenta miasta), wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu.

 


Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest:

 

– wniosek o zwrot podatku akcyzowego, który należy złożyć w terminie od dnia 01 sierpnia

2019 roku do 02 września 2019 roku wraz z fakturami VAT( lub ich kopiami ) stanowiącymi

dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku

w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

 

-dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek

przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta, w ostatnim dniu każdego

miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Limit zwrotu podatku w 2019 roku wynosi:

100 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

 

Powyższe reguluje ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. Uz 2015 r. poz. 1340 z póź. zm.)i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz.U z 2018 r. poz. 2313).

Wzór wniosku został ogłoszony w drodze Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018,poz.2466), który można pobrać w pokoju Nr 117ref. finansowytut. Urzędujak również dostępny jest na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl.

Ponadto informuje się, że pieniądze wypłacone będą producentom rolnym w terminie:

od 01 października do 31 października 2019 roku gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Ewa Kędzior