Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy rozpoczęło rekrutację na kierunek opiekun medyczny. Wniosku już są przyjmowane, a nauka rozpocznie się od lutego 2019 roku. 

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Do zapisu są wymagane:
– świadectwo szkoły średniej w oryginale
– wypełniony kwestionariusz (do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja) lub w sekretariacie szkoły
– dowód osobisty do wglądu


Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, a nauka jest tu bezpłatna.

Morawica ul.Kielecka 7 41-311-46-80
www.szkola-medyczna.com.pl

Galeria