Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia projektów, w związku z ogłoszeniem dwóch konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2014-2020, dotyczących rozwoju szkolnictwo zawodowego. Spotkanie, zaplanowane na 6 grudnia br., będzie poświęcone konkursom z Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”.

Warsztaty odbędą się 6 grudnia 2019 r. (piątek), w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro).
Spotkanie będzie dotyczyło dwóch konkursów, ogłoszonych przez Departament Wdrażania EFS w ramach Poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”. Nabory projektów w ramach obu konkursów będą prowadzone od 30 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.
Oba konkursy umożliwiają m. in.: realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów, realizację zajęć teoretyczno – praktycznych, specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych i kompetencyjnych oraz doradztwa zawodowego dla uczniów, rozwijanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, zakupy nowoczesnego wyposażanie dla szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację, niezbędną do przygotowania projektów, zawierają ogłoszenia o konkursach, dostępne na portalu RPOWŚ 2014-2020.
Formuła warsztatów przewiduje:
– odpowiedzi na pytania i rozstrzyganie wątpliwości, dotyczących tworzenia wniosku o dofinansowanie,
– prezentację regulaminów konkursów z Poddziałania 8.5.1,
– omówienie przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów Departamentu Wdrażania EFS przebiegu oraz kryteriów oceny projektów,
– przedstawienie zasad tworzenia budżetu projektu.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, tel. (41) 349-89-23, e-mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko zgłaszanej osoby,
– nazwę instytucji,
– kontakt telefoniczny.
W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.
Informujemy, iż dane osobowe uczestników warsztatów, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ.