W dniu 3 października 2019 roku Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pan Robert Jaworski, przy udziale Skarbnika Gminy-Pani Jadwigi Sinkiewicz, zawarł umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Gliwińskiego, na mocy której Gmina Chęciny otrzymała dotację w wysokości 62 522,93 zł do realizacji Programu transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny.

Na kwotę dotacji składają się środki finansowe z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 31 261,47 zł oraz z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 31 261,46 zł.

Głównym celem programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy i Miasta  w Chęcinach jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwienie. Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chęciny, których budynki pokryte są popularnym eternitem oraz tych, którzy dokonali już zmian pokrycia dachowego, ale mają jeszcze na swojej posesji płyty eternitowe.