6 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński podpisał umowę z wykonawcą prac budowlanych związanych z kompleksową termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Cisowie. Realizacja zadania ruszy lada dzień.

Wykonawcą prac będzie wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „STALIM” Pietrzak Wojciech z Płocka oraz PHU ASMAR Marcin Wesoły z Kielc, działającymi jako konsorcjum.

Zakres robót budowlanych obejmie termomodernizację obiektu przez ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra, docieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji, ocieplenie stropu poddasza, docieplenie stropodachu nad kotłownią oraz wzmocnienie lub wymianę konstrukcji dachu pod nowe obciążenia i poprawę lub wymianę nieszczelnego pokrycia dachowego, a także wymurowanie nowego komina. Zostanie także przygotowane pomieszczenie składowania pelletu. W planie jest również wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz starego kotła na nowy kocioł na pellet z zasobnikiem. Zakupione i zamontowane będą także nowe grzejniki płytowe i liczniki ciepła. Wokół budynku położona zostanie opaska z kostki brukowej.

Koszt inwestycji to 399 tysięcy 998 złotych. Projekt jest współfinansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT, Oś 6. Rozwój miast wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.


Planowane zakończenie prac przewidziano na 11 stycznia 2019 roku.

Agnieszka Olech

Galeria