Powiat kielecki po raz kolejny znalazł się w gronie sześciu samorządów pretendujących do nagrody „Koziołek”, przyznawanej za wzorową realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Dzisiaj zespół roboczy przy kapitule oceniał nasze działania w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki realizowane w ubiegłym roku.

Przedstawiciele kapituły nagrody „Koziołek” gościli w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu działań poszczególnych jednostek z powiatu w zakresie bezpieczeństwa oraz profilaktyki w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w roku 2018.

Gości powitał starosta kielecki, Mirosław Gębski oraz członek Zarządu Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana. Starosta podziękował wszystkim, którzy w sposób znaczący wpływają na bezpieczeństwo w powiecie kieleckim. Podkreślał przy tym, że powiat jest samorządem, w którym jest dobry klimat dla działań w zakresie bezpieczeństwa.

Kapituła konkursu „Koziołek” – podinspektor Monika Wierzbicka – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej w Kielcach, Michał Warszawski – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Grzegorz Niechciał, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Obrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, zapoznała się z działaniami prowadzonymi przez powiat i jednostkami mu podległymi.


Na spotkaniu obecni byli: zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadkom.Marcin Chatys, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. mgr inż. Mariusz Góra.

Podczas spotkania z przedstawicielami kapituły szczegółowo zostały przedstawione ubiegłoroczne działania służące poprawie bezpieczeństwa. Naczelnik Wydziału Prewencji podinspektor Aneta Litwin przedstawiła szeroko działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Kielcach. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej reprezentowała Katarzyna Klepacz.

Swoje działania na rzecz bezpieczeństwa przedstawili reprezentanci poszczególnych urzędów gmin powiatu: gminę Bieliny reprezentowała Agnieszka Kopacz, Miasto i Gminę Morawica – zastępca burmistrza Marcin Dziewięcki zaś gminę Sitkówka – Nowiny – Agnieszka Stępień.

O tym, jakie działania były podejmowane w ubiegłym roku na rzecz bezpieczeństwa i poprawy porządku publicznego w naszym powiecie nakreśliła Beata Niebudek, kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Samorząd powiatu realizuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, przeciwpowodziowym, ratownictwem medycznym, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, wychowaniem dzieci i młodzieży, pomocą społeczną, bezrobociem oraz ochroną środowiska.

– W ubiegłym roku powiat kielecki za działania na rzecz bezpieczeństwa otrzymał trzecie miejsce w konkursie „Koziołek”– powiedziała. – Powiat kielecki był częstym inicjatorem oraz koordynatorem wielu podejmowanych działań. Zarówno w sferze bezpieczeństwa w miejscach publicznych jak i bezpieczeństwa na drodze działo się bardzo dużo. Równie ważne było bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży. W roku 2018 samorząd powiatu pieniądze otrzymane za nagrodę „Koziołek” zdecydował się przekazać na profilaktykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kwotę 2 tys. zł starosta kielecki przeznaczył na zakup 1000 sztuk elementów odblaskowych, które trafiły do uczniów szkół z terenu powiatu. Natomiast zestaw urządzeń edukacyjnych Autochodzik zakupiony za kwotę 3 tysiące złprzekazano policjantom w celu edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

W ubiegłym roku, decyzją zarządu przekazano 100 tys. zł. na zakup samochodów dla policji oraz sprzętu i materiałów techniki policyjnej dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 9 listopada 2018 r. w Targach Kielce odbyły się powiatowe eliminacje konkursu „Bezpieczeństwo na Piątkę”, których uczestnikami była młodzież z terenu powiatu. W trakcie spotkania przeprowadzono egzaminy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wykraczając poza zwykłe obowiązki działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa Starostwo Powiatowe w Kielcach wspierało również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. – Wiedząc jak cenne jest życie i szybka pomoc podczas jego ratowania, w budżecie powiatu wygospodarowano ponad 100 tys. zł.na zakup 20 szt. defibrylatorów, które potem przekazano jednostkom OSP.

Zarząd Powiatu dofinansował dodatkowo 5 jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego łączną kwotą niemalże 30 tyś zł. – Zakupiony sprzęt pozwoli jednostkom na samodzielnie, szybkie i skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych – dodała Beata Niebudek.

Prowadzono wspólne akcje „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne ferie”, w ramach których policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego na wskazanych stacjach diagnostycznych przeprowadzali kontrole autokarów.

W szeroko rozumianym bezpieczeństwie, powiat realizuje także zadania związane z edukacją ekologiczną, poprzez organizację różnego rodzaju konkursów.

– W roku szkolnym była to XIV edycja, w której uczestniczyło ponad 3 tyś. uczniów i nauczycieli. Kolejny konkurs to „Segreguj razem z nami – butelki typu PET oraz papier”.Zbieracze zebrali ponad 80 ton odpadów, w tym 75 ton papieru i 5 ton butelek typu PET. Najlepszy zbieracz ze Szkoły Podstawowej w Cedzynie, zebrał 3 906 kg odpadów – wylicza kierownik.

Przekazano Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, kwotę 15 tyś zł za którą zakupiono 5 tyś kilogramów sorbentów do pochłaniania substancji ropopochodnych. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa podejmowały także szkoły i placówki oświatowe. Np. w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu prężnie działa „Szkolny Klub Wolontariatu”. Uczniowie pomagają w pracy ośrodka San Damiano na zasadzie wolontariatu. Pomagają dzieciom w nauce na świetlicy socjoterapeutycznej Promyk Dnia Młodzież poprzez uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach czy prelekcjach pozyskuje większą świadomość na temat używek, substancji psychoaktywnych, prawidłowych relacji na poziomie rodzic – dziecko. Poznaje specyfikę choroby, jaką jest uzależnienie, uczy się radzenia sobie w sytuacjach stresowych związanych z chorobą. Zdobywa wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem i zażywaniem narkotyków.

– Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami, które wpływały bezpośrednio na bezpieczeństwo. I tak np. szeroką działalność prowadzą powiatowe placówki oświatowe, ogromnym zainteresowaniem cieszą się programy dla dzieci i młodzieży. Ogromne znaczenie ma przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu prowadzone m.in. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy Powiatowy Urząd Pracy. Wiele interesujących i skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa prowadzą również gminy powiatu kieleckiego. Mamy służby mundurowe, mamy straże, druhów ochotników, mamy bogate i ciekawe programy ekologiczne. Stawiamy na bezpieczeństwo w realu, ale także dbamy o to bezpieczeństwo w sieci. Na pewno będziemy podnosić poziom bezpieczeństwo powiecie – zapewnił kończąc spotkanie Mariusz Ściana.

Idea Nagrody „Koziołek” zrodziła się w 2000 roku.

Głównym jej celem jest wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby, instytucje i firmy przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia majątku państwowego i prywatnego. Istotnym była także chęć wyrażenia im uznania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”.