Podczas Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej pod nazwą „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?”, która odbyła się 25 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyróżniono zaledwie dziewięć dobrych praktyk realizowanych przez administrację publiczną w Polsce. Wśród nich znalazł się także samorząd Miasta i Gminy Morawica, a wdrożona tu dobra praktyka została uznana przez niezależne grono ekspertów jako wzorcowa. Burmistrz Marian Buras omówił ją szczegółowo podczas konferencji.

Urzędy administracji publicznej z całej Polski nadesłały w sumie ponad 50 dobrych praktyk, z czego grono ekspertów wybrało dziewięć najlepszych. Miasto i Gmina Morawica do Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nadesłała opisy aż trzech dobrych praktyk na Polską Konferencję Jakości Administracji Publicznej. Zgłoszone praktyki „Program Karta Mieszkańca Miasta i Gminy Morawica” oraz „Płyniemy po sprawność” nie zostały wybrane do zaprezentowania podczas Konferencji. Natomiast praktyka „Prowadzenie 5 tzw. „Małych Szkół” przez stowarzyszenia; Prowadzenie przez stowarzyszenia 9 punktów przedszkolnych przy szkołach na terenie gminy; Organizacja świetlic środowiskowych o charakterze kulturalno – edukacyjno – sportowym” w ocenie ekspertów wskazana została do szczegółowego omówienia podczas konferencji, która stanowiła doskonałą okazję do podzielenia się doświadczeniami, osiągnięciami i przemyśleniami w tym zakresie.

Polska Konferencja Jakości Administracji Publicznej „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?” to forum wymiany praktyk i doświadczeń w zakresie usług świadczonych na rzecz obywateli. Wybrane najlepsze w kraju praktyki, które zostały najwyżej ocenione przez Departament Służby Cywilnej KPRM oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, zostały zaprezentowane podczas konferencji w ramach trzech sesji tematycznych nawiązujących do tematów: obywatel w centrum uwagi administracji, budowanie kompetentnej administracji i rola administracji publicznej w tworzeniu, realizacji i ocenie polityk publicznych.

O wdrażanym na terenie Miasta i Gminy Morawica od 2001 roku pakiecie oświatowym: pięciu „Małych Szkół”, dziewięciu punktów przedszkolnych i świetlic środowiskowych mówił podczas pierwszej Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej Burmistrz, Marian Buras. – Na terenie Miasta i Gminy Morawica od lat konsekwentnie wspieramy społeczeństwo obywatelskie, w którym mieszkańcy zrzeszeni m.in. w organizacje pozarządowe decydują o kierunkach działania samorządu na rzecz lokalnej społeczności – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras. – W tym celu pięć szkół, którym w 2001 roku groziła likwidacja, przekazaliśmy do prowadzenia przez stowarzyszenia, złożone głównie z rodziców uczniów. Proces ten trwał do 2007 roku. Wszystkie szkoły funkcjonują do dziś – podkreśla gospodarz gminy. – Stowarzyszenia prowadzą także dziewięć punktów przedszkolnych, do których uczęszcza 464 dzieci. Utworzonych zostało również osiem świetlic środowiskowych, w których dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe, a także uczestniczyć i współtworzyć życie kulturalne Gminy. Udział obywateli w podejmowaniu decyzji związanych między innymi z oświatą, wychowaniem, czy życiem kulturalno-sportowym stanowi fundament współpracy władz samorządowych z mieszkańcami Gminy – podkreśla Burmistrz, Marian Buras.


Warto podkreślić, że pierwsza Polska Konferencja Jakości Administracji Publicznej to przede wszystkim forum wymiany dobrych praktyk i dzielenia się doświadczeniami w zakresie usług świadczonych na rzecz i dla obywateli. Jej celem jest promocja i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w administracji rządowej i samorządowej, rozwój możliwości dzielenia się wiedzą i nawiązywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami urzędów i instytucji zaangażowanych w świadczenie usług publicznych oraz zwiększenie jakości i skuteczność usług publicznych. – To była bardzo ważna konferencja i ogromnie się cieszę, że jeden z naszych projektów został dostrzeżony i zauważony przez grono ekspertów na forum ogólnopolskim. To dla nas wielkie wyróżnienie – mówił Burmistrz Marian Buras, który dobre praktyki wdrażane przez samorząd Miasta i Gminy Morawica w tym roku prezentował już podczas Europejskiej Konferencji Jakości na Malcie. Morawica była wtedy jedynym miastem z Polski zakwalifikowanym ze swoimi dobrymi praktykami przez komisję europejską do prezentacji na forum europejskim.

Galeria